Archive for the Naukowy świat Category

NAUKI PRZYRODNICZE

Odeszliśmy już dość daleko od uznawania kory móz­gowej Einsteina za coś w rodzaju nosa Kleopatry, czyli czynnika sprawczego w dziejach myśli. Obec­nie zaleca się wyjaśnienia operujące kategoriami ruchów intelektualnych i klimatów opinii; tego, co określamy mianem Zeitgeist. Nauki przyrodnicze, których rozwój wewnętrzny od trzech stuleci dokonuje się w sposób tak równo­mierny, dobrze udokumentowany i stosunkowo sa­modzielny, […]

ZAINTERESOWANIE SPRAWĄ

Kiedy zainteresowałem się tą sprawą po raz pierwszy, a było to mniej więcej osiem lat temu, stwierdziłem ku swemu zdziwieniu, że prawie nic jeszcze na ten temat nie napisano. Oczywiście w pi­smach historycznych i socjologicznych oraz w spe­cjalistycznych periodykach naukowych pojawiały się sporadycznie artykuły, ale dopiero w 1962 r. ich zbiorowe wydanie zatytułowane Sociology of Science […]

ZGODNIE Z PIERWOTNYM PLANEM

A jednak brak jej często autentyzmu osobistego uczestnictwa. Uczeni żyją w wyrafinowanym, sub­telnym świecie, którego smaku domniemany ba­dacz socjologii posługujący się notesem i magneto­fonem nie może w pełni uchwycić, podobnie jak dorosły Europejczyk nie może się wczuć w psy­chikę chińskiej rodziny, a konfucjański mandaryn nie potrafi wniknąć w istotę Kościoła katolickiego. Dużo jest bowiem spraw […]

W TRAKCIE PLANOWANIA

W trakcie jej planowania stanęliśmy wobec pro­blemu zdefiniowania całej tematyki naszych docie­kań; po to by opisywać „naukę”, musieliśmy w ja­kiś sposób określić jej zasadniczą naturę. Moje wła­sne rozważania szły naturalnie w kierunku definicji społecznej, którą sformułowałem w krótkim arty­kule opublikowanym kilka lat temu. Definicja ta miała stanowić podstawę teoretyczną naszych roz­ważań oraz klucz do wyjaśnienia wielu […]

WSKAZANIE ZJAWISK

Łatwiej nam będzie wskazywać zna­czenie wielu zjawisk, którymi zajmiemy się w tam­tej, obszerniejszej pracy, jeżeli w poszczególnych przypadkach będziemy się mogli odwołać do teorii ogólnej, wyłożonej na kartach niniejszej książki.Wydaje mi się również, że wielu podejmowanym ostatnio próbom przeprowadzenia ogólnej analizy społecznego systemu funkcjonowania nauki brak jest takiego właśnie punktu odniesienia. Chcąc zro­zumieć, w jaki sposób […]